null
  Loading... Please wait...

Bạn có nhận thức về cấu trúc của chính bạn?

Bạn có nhận thức về cấu trúc của chính bạn?

£8.00 (inc Tax) £6.67 (exc Tax)
Code
BR78D1-V-VIE-S
Quantity

Product Description

Buổi Đối Thoại thứ nhất - Brockwood Park, Anh Quốc - 29 tháng Tám 1978

Cần gì mà trí não con người ghi lại tất cả?

Bạn có thật nghiêm túc để tìm ra sự cần thiết ghi lại và sự bất toàn tâm lý của mỗi kiểu ghi lại? Nếu nói niềm tin là nguy hiểm thì tại sao bạn cứ giữ nó?

Khi bạn thật sáng suốt thì không cần chọn lựa. Trí óc rối loạn mới chọn lựa.

Không có liên quan gì giữa sáng suốt và tín ngưỡng. Tín ngưỡng không thực tế, nó là niềm tin.

Bạn không muốn leo núi, nó khó khăn, nó đòi hỏi bạn mang vác ít. Nó đòi hỏi bạn làm việc, nhìn ngắm.

Tìm xem điều gì thực sự xảy ra khi cấu trúc bị quan sát chính là kẻ quan sát.

Video Duration: 83 minutes

Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Click the button below to add the Bạn có nhận thức về cấu trúc của chính bạn? to your wish list.